Organizational Structure


मन्त्रालयको विद्यमान संगठन संरचना अनुसार मन्त्रालयमा ३ वटा महाशाखा र १1 वटा शाखाहरु रहेका छन् । ती शाखा/महाशाखाहरुको कार्य विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दीको विवरण देहायअनुसार रहेको छ।