Personnel Administration & Internal Management Section


कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको समयानुकुल संगठन संरचना तथा दरवन्दी परिमार्जन/ पुनरावलोकनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम व्यवस्थापन तथा सर्भेक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति र निर्णय भै आए वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति,पदस्थापन र काज सम्बन्धी कारवाही उठान गर्ने र सोको निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, वैठक र अन्त्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने, मनोनयन गर्ने र विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कारवाही उठान गरी निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभाग,कार्यालयहरुमा रिक्त रहेका पदहरु पूर्तिकोलागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने गराउने एवं पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी गराई नियमानुसार छनौट भई आएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न कारवाही चलाउने र निर्णय भै आए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, राजीनामा वा अन्य कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विषयहरुको आधिकारिक राय सहित माथिल्लो तहमा पेश गरी निर्णय भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने ।
 • कर्मचारी नयाँ भर्ना वा वढुवा भएपछि मन्त्रालयको कामको जानकारी दिने र प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वीकृत पद विवरण दिई निस्सा लिने ।
 • प्रशासन शाखासँग सम्बन्धित विषयको मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा पठाउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विभागीय कारवाही सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा ,सर्भे समूह सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता एवं सम्वद्बता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम काम कारवाही सम्पादन गर्न आवश्यक पहल एवं प्रकृया अगाडि वढाउने र निर्णय भए वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको कार्य विवरणको समीक्षा गर्ने, सो बमोजिम जिम्मेवारी तोक्ने र तत् सम्वन्धमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न राय सुझाव सहित आवश्यक सिफारीस गर्ने ।
 • साविकमा परिवर्तन इकाईले गरी आएका कार्यहरु समेत सम्पादन गर्ने ।
 • मन्त्रालयबाट गर्ने पर्ने तर अन्य शाखाहरुलाई नतोकिएका र निर्दिष्ट नगरिएका सवै कार्यहरु गर्ने ।