Programs & Projects


Within the Ministry of Land Reform and Management, eight development programs and projects are running under different departments and ministry.

1  Land Information and Archive Program
2  National Land Use Program
3  Land Reform Program, Freed Kamaiya and Freed Haliya Rehabilitation Program
4  Topographical Survey Program 

 • Topographical Survey Program
 • National Geographic Information Programme (NGIIP)

5  Cadastral Survey Program

 • Cadastral Survey program
 • Survey office Strenthening Program

6  Geodetic Survey Program
7  Land Revenue Record Security and Strengthening Program

कार्यक्षेत्र:

नेपाल सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ अनुसार यस मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ।

 • भूमिसुधार तथा व्यवस्था सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
 • मालपोत रजिष्ट्रेसन;
 • जग्गा दर्ता, मूल्याङ्कन, जग्गा प्रशासन र राजस्व सङ्कलन;
 • सरकारी  जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन तथा संरक्षण;
 • भूमिसम्बन्धी  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन;
 • अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना तथा मर्मत सम्भार;
 • जग्गा नापजाँच सम्बन्धी  प्रशासन;
 • अनिवार्य बचत योजना, ऋण वितरण तथा असुली;
 • जियोडेटिकल नापी, टोपोग्राफिक नक्सा तयारी र हवाई सर्वेक्षण लगायत नाप नक्सासम्बन्धी कार्य;
 • गुठी संस्थान र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन;
 • सुकुम्बासी  समस्या;
 • मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया व्यवस्थापन;
 • भू-उपयोगसम्बन्धी  नीति तथा व्यवस्थापन;
 • भौगोलिक सूचना पूर्वाधार;
 • भू-सूचना तथा अभिलेख;
 • सरकारी तथा पर्ती जग्गा अभिलेख, संरक्षण;
 • अन्य मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा नपरेका भूमिसम्वन्धी विषय
 • नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाको सर्भे समूहको संञ्चालन

 

कार्यक्रम:

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आ. व. ०७२/७३ मा देहाय बमोजिम आठवटा कार्यक्रमहरु सञ्‍चालनभएका थिए।

  क. पहिलो प्राथमिकताका कार्यक्रम (P1)

१.      भू-सूचना तथा अभिलेख कार्यक्रम

२.      मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम

३.      राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना

४.      भूमिसुधार कार्यक्रम, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम

५.      कित्ता नापी कार्यक्रम

६.      स्थलरुप नापी कार्यक्रम

७.      खगोल तथा भू-मापन कार्यक्रम

  ख. दोस्रो प्राथमिकता प्राप्‍त(P2)

८.      भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्‍चालित विकास कार्यक्रमहरुको समग्र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति खण्ड खः प्रगति विवरणहरु मा समावेश गरिएको छ।