प्रशासन महाशाखा


यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू :

 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना, दरवन्दी सिर्जना र परिमार्जन सम्बन्धीकार्यहरु आवधिक रुपमा गर्ने/गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सरुवा, वढुवा, नियुक्ति, पदस्थापन रकाजका साथै स्वदेशी तथा वैदेशिक अध्ययन, तालीम, गोष्ठी, सेमिनार,बैठक र अन्तरक्रियामा सहभागिता सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्ने/ गराउने।
 • सेवा प्रवाहमा समयानुकूल प्रभावकारिता ल्याउन र जनशक्ति सशक्तीकरणका लागि मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने।
 • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य विभिन्‍न निकायबाट प्राप्त उजूरी तथा गुनासोहरु यथासमयमै व्यवस्थापन गर्ने/गराउने।
 • महाशाखा सम्बन्धी नेपाल सरकारमा पेश हुने प्रस्तावहरु परिमार्जन गरी गराई स्वीकृत भए पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने।
 • तोकिए बमोजिमको रकमान्तर खर्चको स्वीकृति दिने र ठेक्‍कापट्टा सदर गर्ने।
 • मालसमान खरिद तथा लिलाम बिक्रीको स्वीकृति दिने एवम् मन्त्रालयको भौतिक साधनको अभिलेख राख्‍ने, साधनहरुको मर्मत संभार र संरक्षण गर्ने/गराउने।
 • लेखा परीक्षणबाट देखिन आएका वेरुजुहरु फर्छयौंट गर्ने/गराउने कार्यमा तीव्रता ल्याउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत विभाग कार्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धीत ऐन, नियमका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने।
 • प्रचलित कानून तथा नीति एवम् कार्यक्रम बमोजिम संगठनलाई गतिशील चुस्त दुरुस्त वनाउन विभिन्‍न कार्यक्रमहरु तय गर्ने।
 • कार्यालयहरुको स्थापना सम्बन्धी माग उपर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र मौजुदा संगठन र दरवन्दी एवम् कार्यविवरणको समीक्षा गरी सामयिक सुधार गर्न सिफारिस गर्ने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको दण्ड सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, राजिनामा, विभागीय कारवाही तथा अन्य कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने/गराउने।
 • अधिनस्थ कर्मचारीहरुको काममा मार्गदर्शक बनी कर्मचारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्नुका साथै तिनलाई आवश्यकतानुसार निर्देशन र नियन्त्रण समेत गर्ने।
 • सम्बन्धीत विषयमा हुने सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया/छलफल आदिमा निर्णय, आदेश वा निर्देशन भए बमोजिम भाग लिने।
 • नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता एवम् सम्बद्धता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम काम कारवाही सम्पादन गर्ने/गराउने।
 • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) सम्बन्धी प्रचलित ऐन र नियमावली तथा सेवा अभियान सञ्‍चालन निर्देशिका बमोजिम तोकिएका कार्यहरु सम्पादन गर्ने/गराउने।
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग/कार्यालयहरुको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने।
 • भैपरि आउने अन्य कार्यहरु गर्ने।

यस महाशाखा अर्न्तर्गत निम्न शाखाहरू रहेका छन्:

(१)   कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

(२)   कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

(३)   जनगुनासो व्यवस्थापन शाखा

(४)   आर्थिक प्रशासन शाखा

(५)   शासकीय सुधार एकाई