Downloads


S.N. Title
1 भूमि शब्दकोष
2 मधेस जिल्ला जिल्लाको जिमिदारी पटवारी सवाल वि.सं. १९९२
3 पहाड माल सवाल
4 नेपालमा भूमिसुधार (२०२८)
5 नेपालमा भूमिसुधार (१९७१)
6 Land Reform and Land Administration with problems and Remedies
7 भुमिसुधार कार्यक्रमको दिग्ददर्शन पुस्तिका २०२९
8 मालपोत निर्देशिका २०३९
9 मालपोत प्रशासन निर्देशिका २०४५
10 भुमिसुधार कार्य निर्देशिका २०६०
11 कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रुपन्तरणको मार्गचित्र, २०७५
12 मोही लागेको जग्गा जग्गावाल र मोहीबीच बाँडफाड गर्ने सम्बन्धी नेपाल राजपत्रको सूचना
13 जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४
14 भू-उपयोग नीति २०७२ (English)
15 भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको संछिप्त परिचय
16 बार्षिक प्रतिवेदन २०७२/०७३
17 संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया (विधि) , २०७४
18 चितवन जिल्ला, साविक अयोध्यापुरी हाल माडी नगरपालिका वडा नं. १२ बाँदरझुलाको बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७३
19 व्यवस्थित बसोबास आयोग आदेश, २०७३
20 सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१
21 भूमि सम्बन्धी (सोह्रौ संशोधन) नियमहरु, २०७३
22 Annual Progress Report 2071/72
23 भू-उपयोग नीति, २०७२
24 मालपोत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२
25 लिजमा दिने कार्यनीति वारे सम्मानित अदालत फैसला
26 भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन
27 दोश्रो पुस्ता सुधार सम्बन्धीमार्गचित्र, 2071
28 सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक विवरण २०७२ असार सम्म
29 सूचनाको हकको प्रकाशन 071 माघ-चैत्र
30 मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०७०/७१
31 सुशासन र शासकीय सुधारको प्रतिवेदन 070-71
32 मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६९/७०
33 मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ०६८/६९
34 भूमि शब्दकोष
35 Performance Indicators
36 भूमिहिन मुक्त कमैयालाई जग्गा खरिद कार्यविधि
37 मुक्त कमैया पुनस्थापन समस्या समाधान आयोग गठन
38 Three Year Plan 2067/68-069/70
39 राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति‚ २०६९
40 मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
41 Report of High Level Land Reform Commission
42 Report of High Level Scientific Land Reform
43 Vision Paper of MoLRM (English)
44 Vision Paper of MoLRM (Nepali)