संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण


मन्त्रालयको विद्यमान संगठन संरचना अनुसार मन्त्रालयमा ३ वटा महाशाखा र १1 वटा शाखाहरु रहेका छन् । ती शाखा/महाशाखाहरुको कार्य विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दीको विवरण देहायअनुसार रहेको छ।

क्र.सं

पद/श्रेणी

पदसंख्या

क्र.सं

पद/श्रेणी

पदसंख्या

१.

रा.प.विशिष्ट

११.

रा.प.तृतीय (विविध) क.ई.

२.

रा.प.प्रथम (प्र.)

१२.

रा.प.अनं.प्रथम(प्र.)

२०

३.

रा.प.प्रथम (प्रा) सर्भे

१३.

रा.प.अनं.प्रथम (लेखा)

४.

रा.प.द्वितीय (प्र.)

१४.

रा.प.अनं.प्रथम(विवध) क.अ.

५.

रा.प. द्वितीय (प्रा.सर्भे)

१५.

रा.प.अनं.द्वितीय (प्र)

६.

रा.प. द्वितीय (कानून)

१६.

रा.प.अनं. द्वितीय (कम्प्यूटर)

७.

रा.प. द्वितीय (लेखा)

१७.

हलुका सवारी चालक

८.

रा.प.तृतीय (प्र.)

१६

१८.

कार्यालय सहयोगी

१२

९.

रा.प.तृतीय (प्रा.सर्भे)

कूल

८६

१०.

रा.प.तृतीय (लेखा)