News and Notices


नेपालगंजको गोष्ठी स्थगित गरिएको सूचना

Submit Date : 2017-09-08

यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको आ. व. २०७३/०७४ को Cluster ४ - नेपालगंज को वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी मिति २०७४/५/३१ देखि मिति २०७४/६/२ सम्म संचालन गर्ने भनि परिपत्र गरिएकोमा हाललाई उक्त गोष्ठी स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ | सो गोष्ठी हुने स्थान तथा दिन पछि जानकारी गराइने व्यहोरा अनुरोध छ |