News and Notices


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यको द्वैमासिक प्रगति समीक्षाका कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार प्रगति

Submit Date : 2017-10-09

  • भू-उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको
  • भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधिः कार्यान्वयन कार्यविधि तयारीका लागि ऐन, नियम सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको ।
  • मुक्त कमैया पुनस्थापन आयोगलाई पूर्णता  दिइएको
  • मुक्त हलिया पुनस्थापन समितिलाई पूर्णता  दिइएको
  • मुक्त कम्लह्रीलाई परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको

 

                                       बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था

 

क्रियाकलाप

प्रगती

स्थानीय संचित कोषमा रकम हस्तान्तरण

हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बजेट कार्यक्रम नभएको

सोध भर्ना प्रगति विवरण

x

केन्द्रीय कार्यक्रम बाडफाँड (अवण्डा रकम) को अवस्था

अवण्डा रकम नरहेको श्रावणको पहिलो हप्तामा मन्त्रालयबाट सबै निकाय/कार्यक्रमको अख्तियारी पठाइएको ।

एकमुष्ठ विनियोजित रकमको निकायगत बाँडफाँड

भैसकेको

खरिद योजना विस्तृत डिजाइन लागत अनुमान र बोलपत्र आव्हान

भैरहेको

कार्यदेश दिने

x

कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन

संशोधनको लागि अध्ययन भइरहेको

नियमावली तर्जुमा र संशोधन

संशोधनको लागि अध्ययन भइरहेको

अस्थाई दरवन्दी सृजना र स्वीकृती

भएको (श्रावण महिनामै)

कार्य सम्पादन संझौता

भएको (विभागका प्रमुखहरुसंग)

बैदेशिक सहायताको भुक्तानी विधि संशोधन

मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नभएको

सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायताको प्रतिवेदन

मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नरहेको

विल तयार गर्ने

x

विलको भुक्तानी

x

आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना (Project Implementation Action Plan)तर्जुमा गरी Website मा राख्ने/सार्वजनिक गर्ने

भैरहेको

आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने

भैरहेको

वित्तिय  र भौतिक प्रगती विवरण पठाउने

तयार भएको

कार्यक्रम सहित स्थानीयतहमा बजेट हस्तान्तरण

मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नभएको

आयोजना हस्तान्तरणको अवस्था

मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नभएको

बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति

निकायगत कार्ययोजना तयार भइ काम भइरहेको